Houby podle stanoviště

Tato stránka umožňuje filtrovat houby ve fotogalerii podle typu stanoviště, na kterém se obvykle vyskytují.

Houby lužních lesů (měkký i tvrdý luh, porosty vrb na podmáčených stanovištích)

Houby doubrav (teplomilných, acidofilních)

Houby dubohabřin

Houby bučin (kyselých, květnatých, vápnitých)

Houby smrčin (horských, podmáčených, inverzních, kulturních)

Houby suťových lesů

Houby olšin (potočních, bažinných)

Houby rašelinišť (vrchovištní i přechodová rašeliniště, slatiniště)

Houby borů (reliktních, stepních, kulturních)

Houby spálenišť

Houby otevřených stanovišť (stepi, louky, pastviny)

Houby ve vodě

Houby synantropní (zahrady, parky, rumiště, ...)

Houby narušených stanovišť (pískovny, lomy, výsypky, ..)