Houby podle ekologie

Tato stránka umožňuje fitrovat houby ve fotogalerii podle ekologie, obzvláště trofie (způsobu výživy) a substrátu.

Dřevorozkladné (lignikolní) houby

Nezbytná složka fungujícího lesního ekosystému. Houby jsou jediné organismy schopné zcela rozložit mrtvou dřevní hmotu a vrátit tak živiny zpět do oběhu.

Mykorhizní houby

Bohatá skupina hub závilsá na symbióze s kořeny rostlin, zejména stromů. Houba poskytuje rostlině lepší přístup k minerálním živínám (zejm. fosfor, dusík) a chrání kořen před některými patogeny a toxickými látkami. Na oplátku získává od rostliny sacharidy, které si rostlina vytváří fotosyntézou

Houby terestrické saprotrofní

Houby rozkládající mrtvou rostlinnou hmotu ve svrchní vrstvě půdy, zejména opad, drobné větvičky a další zbytky vegetace.

Houby rostoucí na plodnicích jiných hub

Malá a specializovaná skupina. Některé druhy přímo parazitují na jiných druzích, jiné patrně jen rozkládají staré plodnice.

Houby na šiškách (strobilikolní), plodech a květech rostlin

Specializovaná skupina hub, která obvykle osidluje jen své specifické substráty, typicky jednoho nebo malé skupiny druhů rostlin.

Houby na trusu (koprofilní)

Další skupina specializovaných saprotrofů rostoucí na zvláštním substrátu - trusu zvířat. Typická je následnost (sukcese) skupin jak po sobě fruktifikují Zygomycety -> anamorfní Ascomycety -> teleomrofy Ascomycetů -> Bazidiomycety

Houby lichenizované (žijící v symbióze s řasami a sinicemi)

Lišejníky tvoří v rámci hub velikou, důležitou a rozrůzněnou skupinu, nicméně zde jsou zahrnuti pouze nemnozí stopkovýtrusí zástupci tvořící nápadné podnice.

Houby rostoucí na meších (muscikolní)

Houby které jsou svým životem úžeji vázány na rostlinky mechů, jedná se pravděpodoně zčásti o parazity, zčásti o saprotrofy.